POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INTAR SP. Z O.O.

Szanowny Kliencie!

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanego dalej ,,RODO’’ uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INTAR Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Odolanowska 60 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu , IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000085446, NIP: 6222430543, REGON:250525170 zwana dalej Spółką. Spółka prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez
  e-mail : iodo@intar.pl  lub pisemnie na adres siedziby Spółki we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: promocyjno- marketingowych, przedstawiania ofert na towary i usługi oferowane przez Spółkę, świadczenia usług handlowych w zakresie sprzedaży towarów, usług i wyrobów, rozpatrywania reklamacji, obsługi programów partnerskich oraz konkursów.
 4. Spółka będzie przetwarzała pozyskane od Pani/Pana dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP), dane adresowe oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mailowy). Pani /Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Spółki, między innymi dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu ubezpieczenia należności Spółki, bankom i instytucjom finansującym działalność Spółki, Partnerom w celu realizacji działań marketingowych – przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej ze Spółką i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani /Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu :
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych,
  3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz potrzeby marketingu bezpośredniego,
  7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane w celach marketingowych i świadczenia usług handlowych, konsekwencją czego będzie możliwość zastosowania wobec Pani/Pana uproszczonej ścieżki obsługi oraz przedstawiania zindywidualizowanej oferty towarów, wyrobów i usług oferowanych przez Spółkę.
 8.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych (Administrator) jest:

INTAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim,
Odolanowska 60, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
KRS 0000085446, REGON 250525170, NIP 6222430543

2. W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez adres korespondencyjny Administratora lub adres poczty elektronicznej:

iodo@intar.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO) w szczególności:

 1. przesłanek wynikających z art. 6, ust. 1, lit.
 2. zgoda, lit.
 3. umowa, lit.
 4. powszechnie obowiązujące przepisy prawa, lit.
 5. ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą,
 6. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i lit.
 7. ważny interes administratora RODO to jest:
 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
 • w celu realizacji praw i obowiązku wynikających z zawartej umowy z Administratorem;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których - nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji usługi, zawarcia i realizacji umowy niezbędne.

4. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy.

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane w zależności od podstawy przetwarzania, do momentu odwołania zgody, przedawnienia roszczeń z tytułu umowy, świadczenia  usług  lub  do  momentu  wygaśnięcia  obowiązku  przechowywania  danych wynikającego  z  przepisów prawa,  w  szczególności  obowiązku  przechowywania  dokumentów księgowych.

6. Prawa osoby której dane są przetwarzane – Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych;
 2. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. niesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jeżeli dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub lit. f) RODO;
 5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych, jeżeli ich przetwarzanie oparte jest o zgodę osoby, której dane dotyczą wynikającą z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679;
  – o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.

7. Odbiorcą danych mogą być:

 1. Podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, agencje reklamowe i marketingowe, audytowe, pomocy prawnej, podatkowe, rachunkowe, właściwe urzędy skarbowe;
 2. Dane osobowe mogą być profilowane, a ich przetwarzanie i podejmowane w związku z tym decyzje ich dotyczące mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w szczególności w przypadku wycofania zgody na dalsze działania marketingowe).